*/?>
Album : N/A
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 1257

Nhìn xem hùng vĩ của TrờiÐ

Close Preview

Nhìn xem hùng vĩ của Trời
Ðộ tha tại thế đời đời dựng xây
Chuyển mưa chuyển nắng hằng ngày
Giúp người phát triển đổi thay thế tình
Càn khôn địa hạt tâm linh
Giúp người tiến hóa tự minh luật Trời
Khai thông trí tuệ tuyệt vời
Tranh Trời tươi đẹp giải nơi ưu sầu
Nằm trong nguyên lý nhiệm mầu
Trí tâm là một chiếc tàu về quê
Cảnh Trời vui đẹp mải mê
Qui về một mối chẳng chê luật Trời
Bình minh ban chiếu hợp thời
Tu hành tự thức tranh Trời sống chung
Từ bi rộng mở bao dung
Trí tâm học hỏi vô cùng đến nơi.