*/?>
Price : $ 10.00 USD / 200K VND
Hits : 830

1. Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ k

Close Preview

1. Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu
Quạ kêu nam đáo, tắc đáo nữ phòng
Người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia
Nay dìa thì mai ở, ban ngày thì mắc cỡ, tối ở quên dìa.

[ĐK 1:]
Rằng a i a ta dìa, lòng thương nhớ thương
Rằng a i a ta dìa, lòng thương nhớ thương.

2. Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu
Quạ kêu nam đáo, tắc đáo nữ phòng
Không duyên cũng nợ, chẳng vợ thời ai
Đêm về thời thui thủi, ngày ngày thì hắt hủi, không hỏi không màng.

[ĐK 2:]
Rằng a i a không màng, lòng quên khó quên
Rằng a i a không màng, người quên khó quên.

Rằng a i a ta dìa lòng thương nhớ thương
Rằng a i a ta dìa lòng thương nhớ thương
A i a ta dìa lòng thương nhớ thương
A i a ta dìa lòng thương nhớ thương
Rằng a i a ta dìa lòng thương nhớ thương
Rằng a i a ta dìa lòng thương nhớ thương
Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu.